Phim Ái Hồi Gia 2 | Come Home Love 2
Phim Ái Hồi Gia 2-Come Home Love 2

Ái Hồi Gia 2 - Come Home Love 2

Status: Tập 4

Thể Loại: Tâm Lý

Quốc Gia: Trung Quốc

Năm Sản Xuấn : 2015

Diễn Viên : Lê Nặc Ý, La Thiên Vũ, Từ Vinh, Lưu Đan, Lâm Y Kỳ, Quách Thiếu Vân, Huỳnh Đức Bân

Xem phim

Giới thiệu bộ phim: Ái Hồi Gia 2-Come Home Love 2

Ái Hồi Gia 2 - Come Home Love 2 2015

Ðằng sau Cao Thuận, Ngụy Tục, Hầu Thành đánh thốc lên, mặt trước thì Lữ Bố kéo quân lại, Vu Cấm, Nhạc Tiến, hai người địch Bố không nổi, Tháo cứ trông về phía Bắc mà chạy. Sau núi có một toán quân kéo ra, tả thì Trương Liêu, hữu thì Tang Bá. Tháo sai Lã Kiền, Tào Hồng ra đánh cũng không lại. Tháo lại quay chạy về phía tây. Ðang chạy, chợt lại nghe thấy tiếng reo ầm ầm, rồi thấy một toán quân đến. Ði đầu có bốn tướng là Hách Manh, Tào Tinh, Thành Liêm, Tống Hiến kéo ra chẹn đường Tào Tháo. Các tướng Tào liều chết mà đánh, Tào mới xông lên được trước. Bỗng nghe thấy tiếng mõ đánh, tên bắn ra như mưa. Tào Tháo không thể nào tiến lên được nữa, không biết có cách gì thoát, vội kêu lớn rằng: - Ai đến cứu ta? Giữa lúc ấy, trong đội kỵ mã, có một tướng nhảy ra là Ðiển Vi, hai tay cầm hai ngọn kích, kêu to lên rằng: - Chúa công đừng lo! Nói rồi nhảy tót xuống ngựa, cắp đôi kích dài, lấy vài mươi ngọn đoản kích, nắm trong tay, ngoành mặt lại bảo người đi theo rằng: - Lúc nào giặc đến cách độ mười bước, hãy gọi ta! Rồi dang chân, bước nhanh, xông vào mũi tên mà đi. Quân kỵ bên Lữ Bố vài mươi người xông đến, lính hô lên: - Giặc còn cách mười bước rồi! Vi nói: Cung Tổ Ba Lần Nhượng Từ Châu Mạnh Ðức Một Phen Ðánh Lữ Bố. Tào Tháo đang chạy luống cuống, may đâu phía Nam có một toán quân kéo đến. Nguyên là Hạ Hầu Ðôn dẫn quân lại cứu, Phim Ái Hồi Gia chẹn ngang đường đánh nhau với Lữ Bố. Ðánh nhau đến xâm xẩm tối, một cơn mưa to như trút nước xuống, hai bên đều dẫn quân về. Tháo về đến trại, trọng thưởng Ðiển Vi, giao cho làm chức Lĩnh Quân Ðô Úy. Tào Tháo sai Ðiển Vi cưỡi ngựa ra, xông thẳng vào đánh Hầu Thành. Thành địch không nổi, quay ngựa chạy vào. Vi đuổi xấn đến tận bên cầu hào. Cao Thuận chống không được cũng lui binh vào trong thành. Trong khi ấy có người trong thành, thừa cơ chạy ra ngoài, đến ra mắt Tào Tháo nói là người họ Ðiền, đưa trình mật thư, trong thư hẹn rằng: "Ðêm nay, hồi canh một, trên thành khua chiêng làm hiệu thì tướng quân tiến binh vào. Tôi làm nội ứng, dâng thành." Vi lại đánh vào trong thành, Phim Ai Hoi Gia đến cửa gặp Lý Ðiển, Vi hỏi: - Chúa công đâu? Ðiển nói: - Ta cũng tìm không thấy. Vi bảo Ðiển: - Ngươi ra ngoài thúc quân ứng cứu, ta vào tìm chúa công. Lý Ðiển đi ra, Ðiển Vi vào thành, tìm mãi không thấy, lại đánh trở ra, ra khỏi bờ hào gặp Nhạc Tiến. Tiến hỏi: - Chúa công đâu? Vi nói: - Tôi vào ra hai lần rồi, tìm chúa công mãi không thấy. Phim Ái Hồi Gia Chúa công nên đứng ở ngoài thành, để chúng tôi vào.
 • Ái Hồi Gia 2 Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
 • Ái Hồi Gia 2 Tập 11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
 • Ái Hồi Gia 2 Tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30
 • Từ khóa

  

  Phim Hay

  loading...
  Loading...