Địch Thanh

Legend of Dik Ching

Nội dung

Vào thời vu Tống Nhân Tông, Thái sư đương triều là Bàng Hồng vì có hiềm khích với Địch Thanh đã xàm tấu với Nhân Tông phái Địch Thanh đi đánh Tây Liêu đoạt Cờ Trân Châu. Mặt khác, Bàng thái sư cấu kết Tây Liêu nhằm hãm hại Địch Thanh nhưng âm mưu bất thành. Sự việc thất bại, Bàng Hồng lại tìm cách để Địch Thanh nhầm đánh nước Đơn Đơn rồi vu tội cấu kết với giặc. May nhờ trung thần Dương Tháo giúp đỡ mới đoạt được Cờ Trân Châu, lấy công chuộc tội, Con gái Dương Tháo đem lòng yêu mến Địch Thanh tuy nhiên chàng lại một lòng yêu công chúa Song Song của nước đơn đơn tạo nên một đoạn tình cảm éo le. Bàng Hồng 1 lần nữa đánh tráo Trân Châu Kỳ, vụ hãm Địch Thanh bị giam cầu. Sau khi thành công, Bàng Hồng cấu kết Tây Liêu xua quân Nam hạ nhằm mưu triều soán vị. Nhờ sự giúp đỡ của công chúa Song Song, Địch Thanh đã đẩy lùi được quân Tây Liêu….

Keys