Long Trân Châu

Trọn Bộ Kênh DN-RTV1

Nội dung

Long Trân Châu – Lưu Bá Ôn phần 6 Quan Đức Huy : Triệu Long Phi Vương Vũ Tiệp : Triệu Phụng Vũ Tần Dương : Trương Thành Hổ Phương Sầm : Đông Phương Ngọc Huỳnh Vũ Hân : Bạch Vân Vương Đồng : Bửu Nhi Vương Trung Hoàng : Minh Thắng Công Hà Quán Dĩnh : Điền Văn Canh Trần Văn Sơn : Cao Bân hòa thượng Thẩm Thế Bằng : Phan Phong Trần Di Chân : Thẩm Thu Hà Phương Sổ Chân : Ngọc Châu Huỳnh Trọng Dụ : Tàm Hối Đại Sư Nhiếp Bỉnh Hiền : Triệu Quân Dụng Huỳnh Long : Bạch Thiết Quải Vạn Hồng Quý : Ngô Đao Lâm Y Sảnh : Cao Nguyệt Cầm Lâm Khải Văn : Tham Ma Phùng Quang Vinh : Sân Ma Đường Lâm : Si Ma

Keys